Deklaracja dostępności


Urząd Gminy w Pszczółkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pszczolki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2002r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.11.2019r.

Dla strony pszczolki.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa pszczolki.pl spełnia wymagania w 88,86%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Możliwa jest zmiana wielkości czcionki, zastosowano prawidłowy kontrast, wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Brak jest opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.). Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. Są to niewielkie utrudnienia, które w miarę możliwości, przy dodawaniu aktualnych treści, będą usuwane.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2022 r. Deklaracjęsporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Brzozowski, adres e-mail: urzad@pszczolki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 683-91-28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, budynek główny


Do budynku prowadzą 2 wejścia:wejście główne od ul. Pomorskiej oraz wejście od strony parkingu, poprzezłącznik. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul.Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków. Biuro podawcze znajduje się po prawejstronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jesttylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osóbniepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejściagłównego.

Na parkingu przy budynkuwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku,powinna przejechać przez bramę wjazdową do ul. Pomorskiej, aby skorzystać zpodjazdu dla wózków przy wejściu głównym.

Do budynku i wszystkich jegopomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W biurze podawczym wyznaczonezostało miejsce do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób zniepełnosprawnością ruchową.

W biurze podawczym dostępna jest pętlaindukcyjna dla osób niedosłyszących.

W biurze podawczym możnaskorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa ta jestbezpłatna dla osób głuchych.

W budynku nie ma oznaczeń walfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osóbniewidomych i słabowidzących.

 

 Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, budynek w podwórzu (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach)

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:wejście bezpośrednio od strony parkingu, lub wejście poprzez łącznik. Przed wejściempoprzez łącznik prowadzi jeden schodek. Do wejścia bezpośrednio od stronyparkingu prowadzi niewielki podjazd.

Dla osób na wózkach dostępny jesttylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W budynku nie jest dostępna toaletadla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się naparterze budynku głównego, po prawej stronie od wejścia głównego (od ul.Pomorskiej).

Na parkingu przy budynkuwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednioprzy wejściu do budynku.

Do budynku i wszystkich jegopomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętliindukcyjnych – pęta indukcyjna dla osób niedosłyszących jest dostępna w biurzepodawczym budynku głównego. W budynku nie ma oznaczeń walfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osóbniewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwościskorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługaonline jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego. Usługa ta jestbezpłatna dla osób głuchych.

 

 Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 20, 83-032 Pszczółki, Kamienica Kultury w Pszczółkach

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:wejście główne od strony parkingu oraz wejście od ul. Pomorskiej.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach dowejścia od ul. Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jesttylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osóbniepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejściagłównego.

Na parkingu przy budynkuwyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku,powinna przejechać przez bramę wjazdową do ul. Pomorskiej, aby skorzystać zpodjazdu dla wózków przy wejściu od ul. Pomorskiej.

Do budynku i wszystkich jegopomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętliindukcyjnych – pęta indukcyjna dla osób niedosłyszących jest dostępna w biurzepodawczym budynku głównego. W budynku nie ma oznaczeń walfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osóbniewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa online jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego. Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.