kosz na śmieci
biuletyn informacji publicznej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki

 

usuwanie azbestu

Akty prawne dotyczące usuwania azbestu


 • USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
 • USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
 • USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
 • U_X_85_11 zatwierdzająca Regulamin przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki

Działania gminy w celu usunięcia azbestu

 


Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych w Gminie Pszczółki

Gmina Pszczółki informuje, iż zakończono realizację zadania p.n.: "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo – cementowych z terenu Gminy Pszczółki - edycja 2009". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki mieszkalne zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pszczółki na lata 2009-2032", przyjętego Uchwałą Nr XXIII/221/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2008r.  

We wrześniu b.r. Gmina Pszczółki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie do kwoty 1385,00 zł realizacji w 2009 roku zadania p.n.: "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu Gminy Pszczółki - edycja 2009". Umowa zakłada, że po wykonaniu projektu oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych przez Fundusz, Gmina Pszczółki otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach projektu zakwalifikowano 2 wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pszczółki. Beneficjentom przyznano dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia i utylizacji eternitu z obiektów budowlanych. W wyniku realizacji zadania usunięto 305m2 eternitu z dachów budynków mieszkalnych, w wyniku czego powstało i przekazanych zostało do unieszkodliwienia 4,4 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Według rozliczeń przedłożonych przez beneficjentów całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5541,44 zł brutto, z czego Gmina dokonała refundacji 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 2770,72 zł brutto.

Obecnie Gmina przedłożyła wymagane przez WFOŚiGW w Gdańsku dokumenty niezbędne do rozliczenia całości zadania. Po ich zaakceptowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dokona refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kwotę 1385,00 zł. Po rozliczeniu zadania, 50% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział własny Gminy i pochodzić będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wykaz firm koncesjonowanych do usuwania azbestu


 
Nazwa firmyAdresKontakt

MAXMED

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

ul. Źródlana 4
84-230 Rumia
 tel. 671-85-63

Usługi Ogólnobudowlane

Zdzisław Ludwiczak 

ul. Sybiraków 17
83-000 Pruszcz Gdański
 tel. 683-33-12

,,EKO-Flora” z o. o

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Wielkie Rychnowo 92
87-410 Kowalewo Pomorskie
 tel. (056)684-23-60


TUKS-DACH s. c.

Przeds. Produkcyjno Handlowe Usługowe

Starogard Gdański 83-200
ul. Jana Pawła II 15C/8
tel. (058)775-18-40
kom.601-092-015

Usługowy Zakład Izolacji Budowlanej

Janusz Gleba

Janowo k. Starogardu Gdańskiego ul Pelplińska 15  tel. (058)-682-83-79

Zakład Dekarsko-Blacharski

,,GREG –DACH” Grzegorz Rogalewski

ul. Lipowa 26 Pszczółki 83-032 
,,MAKRO-BUD-DACH”ul. Obrońców Westerplatte 30 
83-000Pruszcz Gdański
 
PHU ,,POLDACH”ul. Derdowskiego 14
83-200 Starogard Gdański
tel. (058)562-56-05
Kom:503-005-234

,,BUDEX”

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

ul. Hanny Hass 52
83-110 Tczew
 
Tadeusz i Dariusz Prawdzik ,,DACH-POL-BUD”ul. Kopernika 25B
Pruszcz Gdański
83-000
 tel. 603-061-260
„WENCO”ul. M. Konopnickiej 17
83-000 Pruszcz Gdański
tel 502 522 466 
fax (58) 682 29 10
P.H.U. „PAMIR”ul. Łąkowa 10
83-110 Tczew

tel. (058) 531-61-85
504 179 714
504-042-492

Zakład Usługowo-Handlowy MASS-DEK ul. Głowackiego 41 83-110 Tczew tel. 605-632-827

 

 
idź do strony głównej
aktualności gminne
o gminie
turystyka
władze gminy
galeria zdjęć
ważne instytucje
urząd gminy
oferty pracy
mapa gminy
dane kontaktowe